Προπτυχιακά Μαθήματα

Οδοποιία

(Ι. Σπυροπούλου, Κ. Κεπαπτσόγλου)

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού – 5ο εξάμηνο

Περιεχόμενα: Εισαγωγικά. Καθορισμός και περιγραφή γεωμετρίας οδού. Προωθητικές δυνάμεις και δυνάμεις πέδησης οχημάτων. Κίνηση οχημάτων σε καμπύλες / Πρόσφυση/Τριβή οδοστρώματος. Στοιχεία μελέτης οριζοντιογραφίας / Γωνιακό διάγραμμα. Οριακές τιμές στοιχείων μελέτης οριζοντιογραφίας. Ταχύτητα μελέτης. Λειτουργική ταχύτητα. Όρια ταχυτήτων. Κριτήρια ασφαλείας. Στοιχεία μελέτης μηκοτομής και οριακές τιμές τους. Επικλίσεις οδού και συναρμογές επικλίσεων. Ορατότητα για στάση και προσπέραση. Διοικητική και λειτουργική κατηγοριοποίηση οδών. Μέρη διατομής. Στοιχεία μελέτης διατομής.Τυπικές διατομές. Υπολογισμός χωματισμών με προσεγγιστικές και ακριβείς μεθόδους. Υπολογισμός κίνησης γαιών γραφικά και με εφαρμογή θεωρίας γραμμικής βελτιστοποίησης. Προϋπολογισμός έργου.

Στόχος: Η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος δίνει την δυνατότητα απόκτησης των παρακάτω ικανότητες και δεξιοτήτων: Κατανόηση της γεωμετρικής μορφής μιας οδού και του τρόπου περιγραφής της. Κατανόηση των σταδίων και περιεχομένων της μελέτης οδού. Γνώση των γεωμετρικών στοιχείων μελέτης μιας οδού τόσο στο στάδιο της οριζοντιογραφίας όσο και μηκοτομής και διατομής μιας οδού. Κατανόηση των βασικών κριτηρίων επιλογής των τιμών των παραμέτρων των στοιχείων μελέτης μιας οδού με έμφαση την λειτουργικότητα και ασφάλεια της οδού δύο λωρίδων κυκλοφορίας. Κατανόηση της διοικητικής και λειτουργικής κατάταξης μιας οδού και συσχέτισης της με τα δεδομένα του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού. Δυνατότητα προσδιορισμού του προϋπολογισμού μιας οδού. Δυνατότητα στοιχειώδους αξιολόγησης τροχαίων ατυχημάτων και προσδιορισμού των αιτίων πρόκλησης τους. Δυνατότητα βασικής αξιολόγησης υφισταμένων οδών ως προς την λειτουργικότητα και ασφάλεια τους.

Σχεδιασμός Συγκοινωνιακών Έργων - Οικονομικά Στοιχεία

(Κ. Κεπαπτσόγλου, Ι. Σπυροπούλου)

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού – 7ο εξάμηνο

Περιεχόμενα: Σιδηροδρομική: Εισαγωγικά. Κινηματικά Στοιχεία Συρμών. Στοιχεία Μελέτης Οριζοντιογραφίας και Μηκοτομής. Υπερύψωση Σιδηροδρομικών Γραμμών. Αλλαγές Γραμμών. Αεροδρόμια: Εισαγωγικά. Τύποι, Μορφές και Μέρη Εγκατάστασης Αεροδρομίων. Κατηγορίες Αεροδρομίων. Στοιχεία Πτήσης Αερο-σκαφών. Υπολογισμός Μήκους Διαδρόμου προσαπογειώσεως. Τροχόδρομοι. Μηκοτομές και Υψομετρικές Διαμορφώσεις Διαδρόμων και Τροχοδρόμων. Χωματουργικές Εργασίες. Οικονομοτεχνικά στοιχεία (Γενικές αρχές εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών): Εισαγωγικά. Οι έννοιες της Ζήτησης και της Προσφοράς στα Συγκοινωνιακά Έργα, Στοιχεία Κόστους Συγκοινωνιακών Έργων, Αλληλεπίδραση Προσφοράς – Ζήτησης, Πόροι στα Συγκοινωνιακά Έργα, Οικονομοτεχνικές Μελέτες και μεθοδολογία εκπόνησης αυτών. Χρηματοοικονομική και Οικονομική αξιολόγηση Συγκοινωνιακών Έργων, χρηματοδότηση συγκοινωνιακών έργων

Στόχος: Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές/τριες τις βασικές γνώσεις γεωμετρικού σχεδιασμού των υποδομών της σιδηροδρομικής και των αεροδρομίων καθώς και των θεμελιωδών αρχών της οικονομικής των μεταφορών καθώς και της οικονομοτεχνικής ανάλυσης ενός συγκοινωνιακού έργου.

Σχεδιασμός Συστημάτα Μεταφορών

(Κ. Κεπαπτσόγλου, Ι. Σπυροπούλου)

Μάθημα Ροής Σχεδιασμός Συγκοινωνιακών Συστημάτων και Υποδομών – 8ο εξάμηνο

Περιεχόμενα: Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Συστημάτων Μεταφορών. Μοντέλα Σχεδιασμού Συστημάτων Μεταφορών. Η διαδικασία των τεσσάρων βημάτων στο σχεδιασμό μεταφορών. Γένεση Μετακινήσεων – θεωρία και εφαρμογές. Κατανομή μετακινήσεων – θεωρία και εφαρμογές. Επιλογή μέσου – θεωρία και εφαρμογές. Πρότυπα διακριτών επιλογών. Καταμερισμός στο δίκτυο. Λογισμικά Σχεδιασμού Μεταφορών. Πραγματική Εφαρμογή μοντέλου τεσσάρων βημάτων. Συλλογή Δεδομένων στις μεταφορές. Ειδικά θέματα σχεδιασμού μεταφορών. Bιωσιμότητα και μέσα χαμηλών ταχυτήτων.

Στόχος: Προσδιορισμός και ανάλυση του ρόλου, της δομής, των χαρακτηριστικών, των ιδιαιτεροτήτων και των απαιτήσεων σχεδιασμού των συστημάτων μεταφορών. Διαμόρφωση και εφαρμογή της γενικής διαδικασίας σχεδιασμού των συστημάτων μεταφορών (διαδικασία τεσσάρων βημάτων) και των επιμέρους μεθόδων και τεχνικών αυτής. Εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων εκτίμησης και μελλοντικής πρόβλεψης της ζήτησης για μετακινήσεις, κατανομής, επιλογής μέσου και καταμερισμού της κυκλοφορίας. Εφαρμογή της διαδικασίας 4 βημάτων για την εκτίμηση των φόρτων ενός μεταφορικού δικτύου. Εφαρμογή τεχνικών ερευνών και συλλογής δεδομένων στις μεταφορές Ανάλυση και αξιολόγηση των λειτουργιών και της απόδοσης συστημάτων μεταφορών. Ο σχεδιασμός των βασικών στοιχείων συστημάτων αστικών συγκοινωνιών. Η ανάπτυξη της βασικής δομής σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Κυκλοφοριακή Τεχνική Ι

(Ι. Σπυροπούλου)

Μάθημα Ροής Σχεδιασμός Συγκοινωνιακών Συστημάτων και Υποδομών – 8ο εξάμηνο

ΠεριεχόμεναΕισαγωγή στην κυκλοφοριακή τεχνική. Σχέσεις κυκλοφοριακών μεγεθών. Θεωρία κυκλοφορικής ροής και κυκλοφοριακής ικανότητας. Αρχές και υπολογισμός προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης. Εκτίμηση επιπέδου λειτουργίας οδικών τμημάτων: υπεραστικές οδοί δύο λωρίδων κυκλοφορίας, υπεραστικές οδοί με περισσότερες από δύο λωρίδες κυκλοφορίας, αυτοκινητόδρομοι. Αρχές και πρότυπα προσομοίωσης της κυκλοφορίας.

 

Στόχος: Η κατανόηση της δυναμικής της κυκλοφορίας και στη συνέχεια η κατανόηση της λειτουργίας οδικών τμημάτων και κόμβων με φωτεινή σηματοδότηση. Οι σπουδαστές/τριες θα κατέχουν δεξιότητες σχεδιασμού της οδικής υποδομής και των προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης για τη βέλτιστη λειτουργία τους και θα είναι σε θέση να την αξιολογήσουν (α) μέσα από κατάλληλη μεθοδολογία επίλυσης, (β) με σχεδιασμό και προσομοίωσή τους με εξειδικευμένα λογισμικά. Οι παραπάνω γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες είναι αναγκαίες για την οργάνωση μετρήσεων πεδίου, τη μελέτη της κυκλοφορίας και το σχεδιασμό αστικών και υπεραστικών οδικών δικτύων με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία τους.

Κυκλοφοριακή Τεχνική ΙΙ

(Ι. Σπυροπούλου)

 

Μάθημα Ροής Σχεδιασμός Συγκοινωνιακών Συστημάτων και Υποδομών – 9ο εξάμηνο

Περιεχόμενα: Αρχές σχεδιασμού ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων. Εκτίμηση επιπέδου λειτουργίας ισόπεδων κόμβων με προτεραιότητα και κυκλικών κόμβων. Εκτίμηση επιπέδου λειτουργίας ειδικών οδικών στοιχείων (τμήματα πλέξης, κλάδοι εισόδου/εξόδου σε αυτοκινητόδρομο). Εκτίμηση επιπέδου λειτουργίας υποδομών πεζών και ποδηλάτων. Βασικές έννοιες, σχέσεις και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Ευφυή συστήματα μεταφορών.

ΣτόχοςΗ κατανόηση της λειτουργίας των κόμβων και η απόκτηση δεξιοτήτων σχεδιασμού τους για την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη λειτουργία τους. Επιπλέον οι σπουδαστές/τριες θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν τη λειτουργία των κόμβων και των ειδικών οδικών στοιχείων (α) μέσα από κατάλληλη μεθοδολογία επίλυσης, (β) με σχεδιασμό και προσομοίωσή τους με εξειδικευμένα λογισμικά. Οι παραπάνω γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες είναι αναγκαίες στο σχεδιασμό ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων (όσον αφορά τα γεωμετρικά και λειτουργικά τους στοιχεία, και την διαχείριση τους) και στη μελέτη της κυκλοφορίας τους.

Δομικές Μηχανές - Οργάνωση Εργοταξίων

(Κ. Κεπαπτσόγλου, Α. Βαράνου (ΠΜ))

Μάθημα επιλογής – 8ο εξάμηνο

Περιεχόμενα: Μηχανήματα τεχνικών έργων, χωματουργικές μηχανές, μεταφορικές μηχανές, μηχανές συμπύκνωσης, μηχανές σκυροδέματος, παραγωγή αδρανών υλικών, λειτουργική και οικονομική ανάλυση έργων, χρονικός προγραμματισμός & έλεγχος έργων (γραφικές – αναλυτικές μέθοδοι).

Στόχος: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να γνωρίζει και κατανοεί τις βασικές έννοιες, τα εποπτικά εργαλεία διαχείρισης έργων, τις βασικές τεχνικές χρονικού προγραμματισμού και κατανομής πόρων των τεχνικών έργων, τα κύρια χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των μηχανημάτων έργου, να εφαρμόζει τεχνικές χρονικού προγραμματισμού για τη διαμόρφωση του χρονικού προγραμματισμού έργων, να αναλύει και κοστολογεί τη λειτουργία μηχανημάτων έργου και να εφαρμόζει τεχνικές για την αποδοτική εκτίμηση μηχανημάτων έργου σε εργοτάξιο και να αξιολογήσει την απόδοση μηχανημάτων έργου σε εργοτάξιο.

Συλλογή και Ανάλυση Συγκοινωνιακών Δεδομένων

(Ι. Σπυροπούλου, Κ. Κεπαπτσόγλου)

Μάθημα Ροής Σχεδιασμός Συγκοινωνιακών Συστημάτων και Υποδομών – 9ο εξάμηνο

ΠεριεχόμεναΤύποι, δομές και πηγές δεδομένων. Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων – Μετρήσεις. Μέθοδοι Συγκοινωνιακών Δεδομένων – Έρευνες Ερωτηματολογίων. Έρευνες Αποκαλυπτόμενης & Δεδηλωμένης Προτίμησης. Μέθοδοι Συγκοινωνιακών Δεδομένων – Ψηφιακές Πηγές. Τοπογραφικές Μέθοδοι Συλλογής Συγκοινωνιακών Δεδομένων. Μεθοδολογίες επεξεργασίας και ανάλυσης κυκλοφοριακών δεδομένων. Βασικά Στοιχεία Στατιστικής, Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής και Στατιστικοί Έλεγχοι στις Μεταφορές. Ανάπτυξη Οικονομετρικών Μοντέλων με Συγκοινωνιακά Δεδομένα – Θεωρία και Εφαρμογές – γραμμική παλινδρόμηση. Ανάπτυξη Οικονομετρικών Μοντέλων με Συγκοινωνιακά Δεδομένα – Θεωρία και Εφαρμογές – λογιστικά μοντέλα, μοντέλα MNL και μοντέλα probit. Μη παραμετρικά μοντέλα / Λοιπά μοντέλα. Δεδομένα μεγάλης κλίμακας στις μεταφορές και ανάλυση αυτών. Εφαρμογές.

Στόχος: Επιλογή των κατάλληλων δεδομένων για την ανάλυση και αντιμετώπιση επίλυση συγκοινωνιακών προβλημάτων. Αναγνώριση των πηγών και των τρόπων / μέσων συλλογής συγκοινωνιακών δεδομένων. Γνώση για τις δυνατότητες, τους περιορισμούς και τη χρησιμότητα διαφορετικών τύπων δεδομένων. Οργάνωση συγκοινωνιακών δεδομένων με κατάλληλο τρόπο. Γνώση γύρω από τις βασικές μεθόδους στατιστικής και οικονομετρικής επεξεργασίας και ανάλυσης συγκοινωνιακών δεδομένων. Οργάνωση μετρήσεις πεδίου για τη συλλογή συγκοινωνιακών δεδομένων. Δυνατότητες για επεξεργασία και ανάλυση συγκοινωνιακών δεδομένων. Ικανότητες για ανάπτυξη και βαθμονόμηση στατιστικών και οικονομετρικών μοντέλων με εφαρμογή σε συγκοινωνιακά προβλήματα Γνώσεις τις απαιτήσεις, τις δυνατότητες και τα προβλήματα διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας.

Σχεδιασμός και Λειτουργία Οδικών Έργων

(Ι. Σπυροπούλου, Κ.Κεπαπτσόγλου κ.α.)

Μάθημα Ροής Σχεδιασμός Συγκοινωνιακών Συστημάτων και Υποδομών – 9ο εξάμηνο

Περιεχόμενα: Εκτίμηση ζήτησης / Υπολογισμός Κυκλοφοριακών Μεγεθών Σχεδιασμού. Προμελέτη Οδού (Διαχείριση τοπογραφικού υποβάθρου, Γεωμετρικός Σχεδιασμός, Βελτιστοποίηση Χάραξης, Σχεδιασμός Κόμβου). Κυκλοφοριακή Ικανότητα. Σήμανση Οδικού Έργου και Ασφάλιση Οδικού Έργου – Ηλεκτροφωτισμός. Γεωλογικά / Γεωτεχνικά – Ευστάθεια πρανών Ορυγμάτων / Επιχωμάτων. Γεωτεχνικά / Στατικά – Διαστασιολόγηση/Μελέτη μικρού Τοίχου. Υδραυλική Μελέτη (Καθορισμός Λεκανών Απορροής / Καθορισμός παροχών, Σχεδιασμός υπενδεδυμένων και ανεπένδυτων τάφρων, Διαστασιολόγηση / Σχεδιασμός Κιβωτοειδούς Οχετού). Υπολογισμός Οδοστρωμάτων (Καθορισμός Βασικών Μεγεθών, Μέθοδος διαστασιολόγησης AASHTO). Ειδικά Θέματα Σχεδιασμού – Στάσεις – Θέσεις Φόρτισης Η/Κ – Χώροι Ανάπαυσης. Προμετρήσεις-Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση Έργου. Μελέτη Εφαρμογής-Τοπογραφικά. Κόστος Μελέτης-Αμοιβές Μηχανικών

Στόχος: Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων. Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.

Ειδικά θέματα Συστημάτων και Υποδομών Μεταφορών

(Κ. Κεπαπτσόγλου, Ι. Σπυροπούλου)

Μάθημα Ροής Σχεδιασμός Συγκοινωνιακών Συστημάτων και Υποδομών – 9ο εξάμηνο

Περιεχόμενα: Εισαγωγή στα Συστήματα Αστικών Συγκοινωνιών. Σχεδιασμός Δικτύων και Γραμμών Αστικών Συγκοινωνιών. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Αστικών Συγκοινωνιών – Θεωρία και Εφαρμογή. Δρομολόγηση Αστικών Συγκοινωνιών – Θεωρία και Εφαρμογή. Τιμολόγηση, εμπορική διαχείριση Αστικών Συγκοινωνιών. Σύγχρονες Τεχνολογίες, τηλεματική και ηλεκτροκίνηση στις αστικές συγκοινωνίες. Ευέλικτες συγκοινωνίες και συστήματα ταξί. Έλξη σιδηροδρομικών συστημάτων. Κυκλοφορία σιδηροδρομικών συστημάτων. Κυκλοφορία σιδηροδρομικών συστημάτων – Εφαρμογές. Σταθμοί σιδηροδρομικών συστημάτων, Αστικά σιδηροδρομικά συστήματα – Μετρό – Τραμ. Εισαγωγή στις Εμπορευματικές και Συνδυασμένες Μεταφορές.

Στόχος: Σχεδιασμός δικτύων και γραμμών επίγειων αστικών συγκοινωνιών. Οργάνωση της δρομολόγηση λεωφορειακών γραμμών. Διαμόρφωνση στοιχείων λειτουργίας και εκμετάλλευσης αστικών συγκοινωνιών (τιμολόγηση, εμπορική διαχείριση κ.α.). Σχεδιασμός και οργάνωση της λειτουργία συστημάτων ταξί και ευέλικτων αστικών συγκοινωνιών. Υπολογισμός των δυνατοτήτων έλξης σιδηροδρομικών συστημάτων. Διαστασιολόγηση στοιχείων της σιδηροδρομικής υποδομής. Σχεδιασμός της κυκλοφορία σιδηροδρομικών συστημάτων. Σχεδιασμός σιδηροδρομικών σταθμούς. Σχεδιασμός και ανάλυση εμπορευματικών συστημάτων και συστημάτων συνδυασμένων μεταφορών.

elΕλληνικά