Περιοδικά

2020-

 1. Stamatiadis, N., Psarianos, B., Apostoleris, K., Taliouras, F., Montella, A., & Garofoli, G. (2020). A case for differentiating design consistency evaluation between day and night. Transportation research procedia, 45, 643-650.
 2. Iliopoulou, C., Konstantinidou, M., Kepaptsoglou, K., Stathopoulos, A. (2020). Deployment of ITS Technologies for Decision-Making during Evacuation Operations: A Review. ASCE Journal of Transportation Engineering Part A. 146(4): 04020010 /1-20.
 3. Kepaptsoglou, K., Milioti, C.,Spyropoulou, D., Haider, F., Karlaftis, A.G. (2020). Comparing traveler preferences for BRT and LRT systems in developing countries: Evidence from Multan, Pakistan. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 7(3), 384-393.
 4. Konstantinou, T., Kepaptsoglou, K., Kopelias, P. (2020).Mobile vehicle emission inspection service optimization: Flow intercepting location model and application. Transportation Planning and Technology. 43(2), 174-187.
 5. Iliopoulou, C., Milioti, C., Vlahogianni, E., Kepaptsoglou, K. (2020). Identifying spatio-temporal of bus bunching in urban networks. Journal of Intelligent Transportation Systems. 9(3), 207-217.
 6. Iliopoulou, C., Tseliou, M., Kepaptsoglou, K., Papadimitriou, S. (2020). Demonstrative Case of a Pedestrian Network Design Model Considering Effects on Motorized Traffic. Transportation Research Record, 2674 (7), 373–384.
 7. Milioti, C., Panoutsopoulos, A., Kepaptsoglou, K., Tyrinopoulos, Y. (2020). Key drivers of fare evasion in a metro system: Evidence from Athens, Greece. Case Studies on Transport Policy, 8(3), 778-783.
 8. Chioni, E., Iliopoulou, C., Milioti, C., Kepaptsoglou, K. (2020). Factors affecting bus bunching at the stop level: A geographically weighted regression approach. International Journal of Transportation Science and Technology, 9(3), 207-217.
 9. Stamatiadis, N., Psarianos, B., Apostoleris, K., & Taliouras, P. (2020). Nighttime versus Daytime Horizontal Curve Design Consistency: Issues and Concerns. Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems, 146(3), 04019080.
 10. Apostoleris, K., Matragos, V., Krimpas, N., Psarianos, B., & Mavromatis, S. (2020). Methodology for sectional risk ranking of an existing two-lane rural highway alignment for inspection purposes. Advances in Transportation Studies, 51.
 11. Spyropoulou, I. (2020).Impact of public transport strikes on the road network: the case of Athens, Transportation Research Part A, 132, 651-665.
 12. Vlahogianni, E. I., Del Ser, J., Kepaptsoglou, K., & Laña, I. (2021). Model Free Identification of Traffic Conditions Using Unmanned Aerial Vehicles and Deep Learning. Journal of Big Data Analytics in Transportation, 1-13.
 13. Apostoleris, K., Matragos, V., Psarianos, B., & Mavromatis, S. (2021). Methodology for Risk Ranking of At-Grade Intersections on Existing Rural Two-Lane Highways. Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems, 147(2), 04020156.
 14. Impersimi, E. Spyropoulou I. (2021).  Powered Two Wheelers and Smart Cities: The Case of Variable Message Signs, IET Intelligent Transport Systems (accepted for publication).
 15. Vlahogianni, E. I., Del Ser, J., Kepaptsoglou, K.,Laña, I. (2021). Model Free Identification of Traffic Conditions Using Unmanned Aerial Vehicles and Deep Learning. Journal of Big Data Analytics in Transportation, 1-13.
 16. Mitropoulos, L., Antypas, A., Kepaptsoglou, K. (2021). Transportation planning for ferry services by using a continuous approximation model: the case of the Aegean Islands, Greece. Transportation Letters, 1-12.
 17. Kopsidas, A., Milioti, C., Kepaptsoglou, K., Vlachogianni, E. I. (2021). How did the COVID-19 pandemic impact traveler behavior toward public transport? The case of Athens, Greece. Transportation Letters, 1-9.
 18. Impersimi, E. Spyropoulou I. (2021).  Powered Two Wheelers and Smart Cities: the Case of Variable Message Signs. IET Intelligent Transport Systems, 4(14).
 19. Vlahogianni, E. I., Del Ser, J., Kepaptsoglou, K., Laña, I. (2021). Model Free Identification of Traffic Conditions Using Unmanned Aerial Vehicles and Deep Learning. Journal of Big Data Analytics in Transportation, 3(1), 1-13. 
 20. Zoika, S., Tzouras, P. G., Tsigdinos, S., Kepaptsoglou, K. (2021). Causal analysis of illegal parking in urban roads: The case of Greece. Case Studies on Transport Policy, 9(3), 1084-1096. 
 21. Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K. (2021). Robust electric transit route network design problem (RE-TRNDP) with delay considerations: Model and application. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 129, 103255. 
 22. Flaris, K., Mitropoulos, L., Kepaptsoglou, K., Kouretas, K., & Vlahogianni, E. (2021). Analysis of total cost of ownership for conventional and alternative vehicle technologies: evidence from France. Advances in Transportation Studies, 55, 153-166. 
 23. Papathanasopoulou, V., Spyropoulou, I., Perakis, H., Gikas, V., Andrikopoulou, E. (2022). A data-driven model for pedestrian behaviour classification and trajectory prediction. IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems, 3, pp. 328-339.
 24. Milioti, C., Kepaptsoglou, K., Deloukas, A., Apostolopoulou, E. (2021). Valuation of man-made incident risk perception in public transport: The case of the Athens metro. International Journal of Transportation Science and Technology, 11(3), 578-588. 
 25. Mitropoulos, L., Antypas, A., Kepaptsoglou, K. (2022). Transportation planning for ferry services by using a continuous approximation model: the case of the Aegean Islands, Greece. Transportation Letters, 1-12. 
 26. Milioti, C., Kepaptsoglou, K., Kouretas, K., & Vlahogianni, E. (2022). Driver Perceptions on Taxi-sharing and Dynamic Pricing in Taxi Services: Evidence from Athens, Greece. Journal of Public Transportation, 24, 100022. 
 27. Liazos, A., Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K., & Bakogiannis, E. (2022). Geofence planning for electric scooters. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 102, 103149. 
 28. Tsigdinos, S., Tzouras, P. G., Bakogiannis, E., Kepaptsoglou, K., & Nikitas, A. (2022). The future urban road: A systematic literature review-enhanced Q-method study with experts. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 102, 103158. 
 29. Kopsidas, A., Kepaptsoglou, K. (2022). Identification of critical stations in a Metro System: A substitute complex network analysis. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 596, 127123. 
 30. Tzamourani, E., Tzouras, P., Tsigdinos, S., Kosmidis, I., Kepaptsoglou, K. (2022). Exploring the social acceptance of transforming urban arterials to multimodal corridors. The case of Panepistimiou Avenue in Athens. International Journal of Sustainable Transportation, 17(4), 333-347. 
 31. Roumpekas, D., Iliopoulou, K., Kepaptsoglou, K. (2022). Metro speed profile optimization considering passenger comfort: Model and Application. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2676(12), 615–626. 
 32. Stavropoulou, E., Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K. (2022). Battery Assisted Trolleybus Network Design: Model and Application. ASCE Journal of Transportation Engineering A. 148(9), 04022063. 
 33. Mitropoulos L., Kouretas, K., Kepaptsoglou, Κ., Vlahogianni Ε. (2022). Developing a Total Cost of Ownership Model for Semi-Automated, Automated and Electric Vehicles. SN Computer Science, 3(4), 22. 
 34. Karouzakis, N., Kopsidas, A., Kepaptsoglou, K. (2022). Modeling taxi professional attitudes towards regulatory change and electromobility: evidence from Athens, Greece. Transportation Letters, 1-5. 
 35. Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K., & Vlahogianni, E. (2022). A Survey on Market-Inspired Intersection Control Methods for Connected Vehicles. IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine, 15(2), 162-176. 
 36. Iliopoulou, C., Kampitakis, E., Kepaptsoglou, K., Vlahogianni, E. I. (2022). Dynamic traffic-aware auction-based signal control under vehicle to infrastructure communication. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 608, 128258. 
 37. Orfanos, Μ., Perakis, Η. Gikas, V., Retscher, G., Mpimis, T., Spyropoulou, I., Papathanasopoulou, V. (2023). Testing and Evaluation of Wi-Fi RTT Ranging Technology for Personal Mobility Applications. Sensors.
 38. Sorkou, T., Tzouras, P. G., Koliou, K., Mitropoulos, L., Karolemeas, C., Kepaptsoglou, K. (2022). An Approach to Model the Willingness to Use of E-Scooter Sharing Services in Different Urban Road Environments. Sustainability, 14(23), 15680. 
 39. Tzamakos, D., Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K. (2023). Electric Bus Charging Station Location Optimization Considering Queues. International Journal of Transportation Science and Technology, 12(1), 291-300. 
 40. Tzouras, P.G., Mitropoulos, L., Stavropoulou, E., Antoniou, E., Koliou, K., Karolemeas, C., Karaloulis, A., Mitropoulos, K., Tarousi, M., Vlahogianni, E.I., Kepaptsoglou, K. (2023).  Agent-based models for simulating e-scooter sharing services: A review and a qualitative assessment. International Journal of Transportation Science and Technology. 12(1), 71-85. 
 41. Chatziparaskeva, M., Pyrgidis, C., Kepaptsoglou, K. (2023). A method for verifying the applicability of tramway projects. Public Works Management and Policy, 28(3), 273-287. 
 42. Gkiotsalitis, K., Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K. (2023). An exact approach for the multi-depot electric bus scheduling problem with time windows. European Journal of Operational Research, 306(1), 187-206. 
 43. Alpos, T., Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K. (2023). Nature-Inspired Optimal Route Network Design for Shared Autonomous Vehicles. Vehicles, 5(1), 24-40. 
 44. Kopsidas, A., Stavropoulou, E., Kepaptsoglou, K. (2023). Investigating taxi driver preferences on taxi-hailing channels: the case of Greece. Advances in Transportation Studies, 60. 
 45. Tzouras, P. G., Mitropoulos, L., Koliou, K., Stavropoulou, E., Karolemeas, C., Antoniou, E., Kepaptsoglou, K. (2023). Describing Micro-Mobility First/Last-Mile Routing Behavior in Urban Road Networks through a Novel Modeling Approach. Sustainability, 15(4), 3095. 
 46. Chatziparaskeva, M., Pyrgidis, C., Kepaptsoglou, K. (2023). A method for verifying the applicability of tramway projects. Public Works Management and Policy, 28(3), 273-287. 
 47. Gkiotsalitis, K., Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K. (2023). An exact approach for the multi-depot electric bus scheduling problem with time windows. European Journal of Operational Research, 306(1), 187-206. 
 48. Alpos, T., Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K. (2023). Nature-Inspired Optimal Route Network Design for Shared Autonomous Vehicles. Vehicles, 5(1), 24-40. 
 49. Kopsidas, A., Kepaptsoglou, K. (2023). How is Intraday Metro Ridership related to Station Centrality in Athens, Greece? Transport Findings.
 50. Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K., Gkiotsalitis, K., Karolemeas, C. (2023). Electric Taxi licensing under a tradable credit scheme: Model and Application. Transportation Planning and Technology.
 51. Triantafillidi, E., Tzouras, P., Spyropoulou, I., Kepaptsoglou, K. (2023). Identification of contributory factors that affect the willingness to Use Shared Autonomous Vehicles. Future Transportation, 3(3), 970-985. 
 52. Karountzos, O., Kagkelis, G., Kepaptsoglou, K. (2023). A Decision Support GIS Framework for Establishing Zero-Emission Maritime Networks: The Case of the Greek Coastal Shipping Network. Journal of Geovisualization and Spatial Analysis, 7(2), 16. 
 53. Tzouras, P.G., Batista, M., Kepaptsoglou, K., Vlahogianni, E.I., Friedrich, B. (2023). Can we all coexist? An empirical analysis of drivers’ and pedestrians’ behavior in four different shared space road environments.  Cities, 141, 104477. 
 54. Morfopos, N., Kopsidas, A. Kepaptsoglou, K. (2023). How Does Tourism Affect Permanent Residents’ Travel Preferences? The Case of Rhodes, Greece  Transportation letters. 
 55. Mitropoulos, L., Stavropoulou, E., Karolemeas, C., Tzouras, P., Kepaptsoglou, K. (2023). E-scooter micromobility systems: Review of attributes and impacts. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 21, 100888. 
 56. Tzouras, P., Kepaptsoglou, K. Vlahogianni, E. (2023). Empirical investigation of shared space traffic: a comparison to conventional urban road environment. International Journal of Transportation Science and Technology.
 57. Kopsidas, A., Douvaras, A., Kepaptsoglou, K. (2023). Exploring the association between network centralities and passenger flows in metro systems. Applied Network Science. In press. 
 58. Kouretas, K., Kepaptsoglou, K. (2023). Planning integrated UAV and Conventional Vehicle delivery operations under Restricted Airspace; A mixed nested-GA and GIS-assisted optimization approach. Vehicles. In press. 
 59. Mylonas, C., Kepaptsoglou, K., Mitsakis, E. (2023). Criticality analysis in road networks with graph-theoretic measures, traffic assignment, and simulation Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. In press. 

2015-2019

 1. Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M.G. (2015). Route Planning for a Seaplane Service: The Case of the Greek Islands. Computers and Operations Research, 59, 66-77.
 2. Kepaptsoglou, K., Fountas, G., Karlaftis, M.G. (2015). Weather Impact on Containership Routing in Closed Seas: A Chance-Constraint Optimization Approach. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 55, 139-155.
 3. Kallioras, N.A., Kepaptsoglou, K., Lagaros, N.D. (2015). Transit Stop Inspection and Maintenance Scheduling: A GPU Accelerated Metaheuristics Approach. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 55, 246-260.
 4. Pnevmatikou, A.M., Karlaftis, M.G., Kepaptsoglou, K. (2015). Metro Service Disruptions: How Do People Choose to Travel? Transportation, 42(6), 933-949.
 5. Konstantinidou, M.A., Kepaptsoglou, K.L., Karlaftis, M.G., Stathopoulos, A. (2015). Joint Evacuation and Emergency Traffic Management Model with Consideration of Emergency Response Needs. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2532, 107-117.
 6. Katsampi, D., Kepaptsoglou, K., Vlahogianni, E., Psalidaki, T., Karlaftis, M.G. (2015). A Bus Line Performance Index for the Athens Transit System. Advances in Transportation Studies, Section B 37, 93-104.
 7. Mavromatis, S., Stamatiadis, N., Psarianos, B., & Yannis, G. (2015). Controlling Crest Vertical Curvature Rates Based on Variable Grade Stopping Sight Distance Calculation. Transportation Research Record, 2521(1), 31-44.
 8. Pternea, M., Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M.G. (2015). Sustainable Urban Transit Network Design. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 77, 276-291.
 9. Gkotsis, I., Milioti, C., Triantafyllos, D., Vlahogianni, E., Kepaptsoglou, K., Golias, I. (2016). An Ex-ante Evaluation Framework of Dynamic Congestion Pricing: Application to Athens, Greece. Advances in Transportation Studies B. XL, 87-100.
 10. Mavromatis, S., Mertzanis, F., Kleioutis, G., & Psarianos, B. (2016). Three-dimensional stopping sight distance control on passing lanes of divided highways. European Transport Research Review, 8(1), 8.
 11. Papadimitriou, E., Mavromatis, S., & Psarianos, B. (2018). Stopping sight distance adequacy assessment on freeways: the case of left horizontal curves over crest vertical curves. Transportation letters, 10(5), 269-279.
 12. Mavromatis, S., Psarianos, B., Tsekos, P., Kleioutis, G., & Katsanos, E. (2016). Investigation of vehicle motion on sharp horizontal curves combined with steep longitudinal grades. Transportation Letters, 8(4), 220-228.
 13. Vlahogianni, E., Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M. (2016). Modeling performance of the Athens bus network using Data Envelopment Analysis and Neural Network Regression. Journal of Transport Economics and Policy, 50(4), 369–383.
 14. Vlahogianni, E.I., Kepaptsoglou, K., Tsetsos, V., Karlaftis, M.G. (2016). A Real-Time Parking Prediction System for Smart Cities. Journal of Intelligent Transportation Systems,20(2), 192-204.
 15. Clausen, P., Gilliéron, P.-Y., Perakis, H., Gikas, V., Spyropoulou, I. (2017). Assessment of Positioning Accuracy of Vehicle Trajectories for Different Road Applications. IET Intelligent Transport Systems, 11(3), 113-125.
 16. Kepaptsoglou, K., Vlahogianni, E., Giannoulis, N., Karlaftis, A. (2017).Light Rail versus Guided Light Transit in Small and Mid-size Cities: A Comparative Study for Ioannina, Greece. Public Works Management and Policy,22(3), 253-274.
 17. Kepaptsoglou, K., Stathopoulos, A., Karlaftis M.G. (2017). Ridership Estimation of a new LRT System: Direct Demand Model Approach. Journal of Transport Geography, 58, 146-156.
 18. Mpogas, K., Kopelias, P., Mitropoulos, L., Kepaptsoglou, K. (2017). Road Safety in urban areas in Greece during economy downturn. A before – after comparison. Transport Research Procedia, 24, 228-234.
 19. Papagianni, S., Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K., Stathopoulos, A. (2017).A Decision-Making Modelling Framework for Allocating Real-Time Passenger Information Signage at Bus Stops and its Application in Athens, Greece. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2647, 61-70.
 20. Stamatiadis, N., & Psarianos, B. (2017). Impacts of design exceptions on highway safety. International journal of transportation, 5(1), 1-14.
 21. Mavromatis, S., Papadimitriou, E., Psarianos, B., & Yannis, G. (2017). Vehicle Skidding Assessment through Maximum-Attainable Constant-Speed Investigation. Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems, 143(9), 04017044.
 22. Aoun, J., Apostoleris, K., Psarianos, B., & Choueiri, E. (2017). Operational and safety performance investigation of skew superelevation runoff. Transportation research record, 2638(1), 35-44.
 23. Truong, T., Li., Z., Kepaptsoglou, K. (2017).Entropy-STEP Multiobjective Trade-Off Analysis Method for Optimal Transportation Investment Decisions. ASCE Journal of Transportation Engineering, 144(1), 40-65.
 24. Argyropoulou, K., Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K. (2018). Model for corrective maintenance scheduling of rail transit networks: Application to Athens Metro. ASCE Journal of Infrastructure Systems, 25(1), 1-24.
 25. Charisis, A., Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K. (2018). DRT Route Design for the First/Last Mile Problem: Model and Application to Athens, Greece. Public Transport: Planning and Operations, 10 (3), 499-527.
 26. Gkini, C., Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K., Vlahogianni, E. (2018). Model for Planning and Sizing Curbside Parking Lanes in Urban Networks. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2672 (20), 1-11.
 27. Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K., Schinas, O. (2018).Energy supply security for the Aegean islands: A routing model with risk and environmental considerations. Energy Policy, 113, 608-620.
 28. Kopelias, P., Kepaptsoglou, K., Sarantidis, V., Theofilatos, A. (2018).Route Efficiency Index as an operational tool for detour decision making in an urban motorway. Advances in Transportation Studies, XLIV, 63-76.
 29. Kouskoulis, G., Spyropoulou, I., Antoniou, C. (2018). Pedestrian simulation: Theoretical models vs. Data driven techniques. International Journal of Transportation Science and Technology, 7, 241-253.
 30. Mpousdra, A., Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K., Vlahogianni, E., Tyrinopoulos, Y. (2018). Rapid transit network design for on-line electric vehicles.Advances in Transportation Studies, 46, 19-30.
 31. Papadimitriou, E., Mavromatis, S., & Psarianos, B. (2018). Stopping sight distance adequacy assessment on freeways: the case of left horizontal curves over crest vertical curves. Transportation letters, 10(5), 269-279.
 32. Stamatiadis, N., Psarianos, B., Apostoleris, K., & Taliouras, P. (2018). The need for nighttime design consistency evaluation: an exploratory study. Advances in transportation studies, 46, 57-66.
 33. Spyropoulou, I., Linardou, M. (2019). Modelling the effect of mobile phone use on driving behaviour considering different use modes. Journal of Advanced Transportation, 2019, ID2196431.
 34. Poulopoulou, M., Spyropoulou, I. (2019). Active traffic management in urban areas: is it effective for professional drivers? Transportation Research Part A, 30, 412-423.
 35. Konstantinidou, M.A., Kepaptsoglou, K., Stathopoulos, A. (2019). A Multi-objective Network Design Model for Post-disaster Transportation Network Management. Promet-Traffic & Transportation, 31(1), 11-23.
 36. Iliopoulou, C., Tassopoulos, I., Kepaptsoglou, K., Beligiannis, G. (2019).Electric Transit Route Network Design Problem: Model and Application. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2673(8), 264-274.
 37. Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K. (2019).Combining ITS and Optimization in Public Transportation Planning: State of the Art and Future Research Paths. European Transport Research Review, 11(27), 1-16.
 38. Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K., Vlahogianni, E. (2019). Metaheuristics for the transit route network design problem: a review and comparative analysis. Public Transport: Planning and Operations, 11, 487–521.
 39. Ioannidis, R., Iliopoulou, T., Iliopoulou, C., Katikas, L., Petsou, A., Merakou, M.E., Asimomiti, M.E., Pelekanos, N., Koudouris, G., Dimitriadis, P., Plati C., Vlahogianni, E.I., Kepaptsoglou, K., Mamassis, N., and Koutsoyannis, D. (2019). Solar-powered bus route: introducing renewable energy into a university campus transport system. Advances in Geosciences, 49, 215-224.
 40. Kouskoulis, G., Antoniou, C., Spyropoulou, I. (2019). A method for the treatment of pedestrian trajectory data noise. Transportation Research Procedia 41, 782-798.
 41. Iliopoulou, C., Kepaptsoglou, K. (2019).Integrated transit route network design and infrastructure planning for on-line electric vehicles. Transportation Research Part D: Transport & Environment, 77, 178-197.
 42. Milioti, C., Kepaptsoglou, K., Deloukas, A., Prodromitis, G., Iliopoulou, C., (2019).Modeling traveler recovery time following man-made incidents: the case of the Athens metro. Journal of Transport Security,12, 103-117.
 43. Mavromatis, S., Stamatiadis, N., Psarianos, B., & Yannis, G. (2019). Controlling sag vertical curvature rates based on variable grade stopping sight distance calculation. Advances in Transportation Studies, (38).33-44
 44. Apostoleris, K., Psarianos, B. (2019), Construction of a rounded skew superelevation. Current Trends in Civil and Structural Engineering, Vol 2, Issue 5,.
 45. Apostoleris, K., Psarianos, B., Choupas, I. A., & Matragos, V. (2019). Skew Superelevation Edge Rounding Design Improving Riding Comfort on Freeways. Transportation Research Record, 2673(1), 343-357.

2010-2014

 1. Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M.G., Bitsikas, M. (2010). Bus to Depot Allocation: Models and Decision Support System. ASCE Journal of Transportation Engineering. 136(7), 600-605.
 2. Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M., Yannis, G. (2010). Effects of a New On-Street Parking Management Scheme on Demand of a Park-and-Ride Facility: A Before – After Analysis. Advances in Transportation Studies, Section B 22, 75-81.
 3. Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M.G., Tsamboulas, D. (2010). The Gravity Model Specification for Modeling International Trade Flows and Free Trade Agreement Effects: A 10-Year Review of Empirical Studies. The Open Economics Journal, 3, 1-13.
 4. Veliou, E., Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M.G. (2010). Night-Time Operations in Transit Systems: Evaluating the Athens Subway Owl Services. Journal of Public Transportation, 13(3), 79-100.
 5. Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M.G., Li, Z. (2010). Optimizing Pricing Policies in Park-and-Ride Facilities: A Model and Decision Support System with Application. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 10(5), 53-65.
 6. Li., Z., Labi, S., Karlaftis, M., Kepaptsoglou, K., Abbas, M., Zhou, B., Madanu, S-K. (2010). Project-Level Life-Cycle Benefit-Cost Analysis Approach for Evaluating Highway Safety Hardware Improvements. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2160, 1-11. 
 7. Geroliminis, N., Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M. (2011). A Hybrid Hypercube – Genetic Algorithm Approach for Deploying Many Emergency Response Mobile Units in an Urban Network. European Journal of Operational Research, 210(2), 287-300.
 8. Kepaptsoglou, K., Pyrialakou, D., Milioti, C., Karlaftis, M.G., Tsamboulas, D. (2011). Bus Lane Violations: An Exploration of Causes.Trasporti Europei / European Transport, 48, 87-98.
 9. Kazagli, E. A., & Psarianos, B. (2011). Assessment of the design of reverse horizontal curves to accommodate heavy vehicles based on simulation. Advances in transportation studies, 23, 5-14
 10. Antoniou, C., Psarianos, B., & Brilon, W. (2011). Induced traffic prediction inaccuracies as a source of traffic forecasting failure. Transportation Letters, 3(4), 253-264.
 11. Vlahogianni, E.I., Karlaftis, M.G., Kepaptsoglou, K. (2011). Nonlinear Autoregressive Conditional Duration Models for Traffic Congestion Estimation. Journal of Probability and Statistics, 2011, 1-13.
 12. Psarros, I., Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M.G. (2011).An Empirical Investigation of Passenger Wait Time Perceptions Using Hazard-Based Duration Models. Journal of Public Transportation. 14(3), 109-122.
 13. Kepaptsoglou, K., Meerschaert, V., Neergrad, K., Papadimitriou, S., Rye, T., Schremser, R., Vleugels, I. (2012). Quality Management in Mobility Management:A Scheme for Supporting Sustainable Transportation in Cities. International Journal of Sustainable Transportation, 6(4), 238-256.
 14. Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M.G., Mintsis. G. (2012).Model for Planning Emergency Response Services in Road Safety. ASCE Journal of Urban Planning and Development. 138(1), 18-25.
 15. Psarianos, B., & Stamatiadis, N. (2012). Speed Management in Rural Roads in Greece. Journal of Civil Engineering and Architecture, 6(9), 1083.
 16. Lagaros, N.D., Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M.G. (2013). Fund Allocation for Civil Infrastructure Security Upgrade. ASCE Journal of Management in Engineering, 29(2), 172-182.
 17. Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M.G., Gkountis, J. (2013). A Fuzzy AHP Model for Assessing the Conditionof Metro Stations. KSCE Journal of Civil Engineering, 17(5), 1109-1116
 18. Li, Z., Kepaptsoglou, K., Lee, Y., Patel, H., Liu, Y., and Kim, H.G. (2013). Safety Effects of Shoulder Paving for Rural and Urban Interstate, Multilane, and Two-Lane Highways.  ASCE Journal of Transportation Engineering, 139(10), 1010-1019.
 19. Beanland, V., Lenne, M.G., Fuessl, E., Oberlader, M., Joshi, S., Bellet, T., Banet, A., Rößger, L., Leden, L., Spyropoulou, I., Yannis, G., Roebroech, H., Carvalhais, J., Underwood, G. (2013). Acceptability of rider assistive systems for powered two-wheelers. Transportation Research Part F, 19, 63-76.
 20. Spyropoulou, I. (2013). Cellular Automata Model Properties: Representation of Saturation Flow. Lecture Notes on Computer Science, 7495, 817-826.
 21. Spyropoulou, I. (2013). Cellular Automata Saturation Flow Considering Inherit Model Properties. Journal of Cellular Automata, 8(5-6), 469-481.
 22. Kontou, E., Kepaptsoglou, K., Charalampakis, A.E., Karlaftis, M.G. (2014). The Bus-to-Depot Allocation Problem Revisited: A Genetic Algorithm. Public Transport, 6(3), 237-255.
 23. Liu, Y., Roshandeh, A.M., Li, Z., Kepaptsoglou, K., Patel, H. (2014). Heuristic Approach for Optimizing Emergency Medical Services in Road Safety within Large Urban Networks. ASCE Journal of Transportation Engineering, 140(9):1-9. 
 24. Kepaptsoglou, K.L., Konstantinidou, M.A., Karlaftis M.G., Stathopoulos, A. (2014).Planning Post-Disaster Operations in a Highway Network: Network Design Model with Interdependencies. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2459, 1-10.
 25. Konstantinidou, M.A., Kepaptsoglou, K.L., Karlaftis, M.G. (2014). Transportation Network Post-Disaster Planning and Management: A Review. Part I: Post-Disaster Transportation Network Performance. International Journal of Transportation, 2(3), 1-16.
 26. Konstantinidou, M.A., Kepaptsoglou, K.L., Karlaftis, M.G. (2014). Transportation Network Post-Disaster Planning and Management: A Review. Part II: Decision-Making and Planning of Post-Disaster Operations. International Journal of Transportation, 2(3), 17-32.
 27. Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M.G., Gkotsis, I., Vlahogianni, E., Stathopoulos, A. (2014).Urban Regeneration in Historic Downtown Areas: An Ex Ante Evaluation of Traffic Impacts in Athens, Greece. International Journal of Sustainable Transportation. 9(7), 478-489.
 28. Spyropoulou,Ι., Antoniou, C. (2014).Determinants of driver response to Variable Message Sign information in Athens. IET Intelligent Transport Systems, 9(4), 453-466.
 29. Spyropoulou,Ι., Karlaftis,Μ., Reed,    Ν. (2014).Intelligent Speed Adaptation and driving speed: effects of different system HMI functionalities. Transportation Research F, 24, 39-49.
 30. Füssl, E., Oberlader,Μ., Beanland, V., Spyropoulou, I., Lenné, M.G., Joshi, S., Rößger, L, Turetschek, C., Kaufmann, C., Leden, L., Pereira, M., Simões, A., Underwood, G., Carvalhais, J., (2015). Methodological development of a specific tool for assessing acceptability of assistive systems of powered two-wheeler-riders. IET Intelligent Transport Systems, 9(1), 12-21.
 31. Amiridis, K., & Psarianos, B. (2014). Application of differential geometry to solve the highway alignment location problem. Вестник Оренбургского государственного университета, (10 (171)).
 32. Dimoulas, S., Psarianos, B., Antoniou, C., & Vardaki, S. (2014). Powered two-wheeler rider eye-height determination. Transportation letters, 6(2), 67-77.

2005-2009

 1. Karlaftis, M., Kepaptsoglou, K., Stathopoulos, A. (2005). Paratransit Service Optimization for Special Events. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 1903, 65-77.
 2. Psarianos, B. (2005). Strategic road safety policies and research needs in Europe and the United States of America. Advances in Transportation Studies, 7, 5-22.
 3. Σπυροπούλου,Ι.,Σερμπής,Δ.,Γκόλιας,Ι. (2006).Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων σε Αστικούς Κόμβους με Υψηλά Ποσοστά Δικύκλων. Τεχνικά Χρονικά Ι, 26, 1-2.
 4. Karlaftis, M., Kepaptsoglou, K., Lambropoulos, S. (2007). Fund Allocation for Transportation Network Recovery Following Natural Disasters. ASCE Journal of Urban Planning and Development, 133(1), 82-89.
 5. Spyropoulou,I.,Papadimitriou,E.,   Yannis,G.,Golias,J., (2007).Travel patterns of three distinct driver age groups in Greece. ICE Proceedings Transport, 160(3), 117-124.
 6. Vaa, T., Penttinen, M., Spyropoulou, I. (2007). ITS and effects on road traffic accidents: State of the art. IET Intelligent Transport Systems, 1(2), 81-88.
 7. Spyropoulou, I. (2007). Modelling a signal-controlled traffic stream using cellular automata. Transportation Research Part C, 15(3), 175-190.
 8. Spyropoulou, I. (2007). Simulation using Gipps’ car-following model – an in-depth analysis. Transportmetrica, 3(3), 231-245.
 9. Yannis, G., Golias, J., Spyropoulou, I., Papadimitriou, E. (2008). Mobility patterns of motorcycle and moped riders in Greece. Transportation Research Record,2031, 69-75.
 10. Spyropoulou, I., Golias, J., Karlaftis, M., Penttinen, M., Vaa, T. (2008). ITS Solutions and Accident Risks: Prospective and Limitations. Transport Reviews, 28(5), 549-572.
 11. Spyropoulou, I., Karlaftis, M. (2008). Parameters related to modelling Intelligent Speed Adaptation Systems with the employment of a microscopic traffic model. IET Intelligent Transport Systems, 2(4), 331-339.
 12. Karlaftis, M., Kepaptsoglou, K., Sambracos, E. (2009). Containership Routing with Time Deadlines and Simultaneous Deliveries and Pick-ups. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 45(1), 210-221.
 13. Kepaptsoglou, K., Tsamboulas, D., Karlaftis, M.G., Marzano, V. (2009).Free Trade Agreement Effects in the Mediterranean Region: An Analytic Approach Based on SURE Gravity Model. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2097, 88-96.
 14. Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M. (2009). Transit Route Network Design Problem:  Review.  ASCE Journal of Transportation Engineering. 135(8), 491-501.
 15. Kepaptsoglou, K., Karlaftis, M. (2009). The Bus Bridging Problem in Metro Operations: Conceptual Framework, Models and Algorithms. Public Transport: Planning and Operations. 1(4), 275-297.
 16. Karamanou, A., Papazissi, K., Paradissis, D., & Psarianos, B. (2009). Precise estimation of road horizontal and vertical geometric features using mobile mapping techniques. Boletim de Ciências Geodésicas, 15(5), 762-775.
 17. Spyropoulou, I. (2009). Introducing spatial elements to the TRANSYT traffic model. Advances in Transportation Studies, 17(B), 65-78.
 18. Spyropoulou, I., Sermpis, D. (2009). Performance of junctions in urban areas with high percentages of motorcycles. Proceedings of the ICE, Transport, 162(2), 63-69.
 19. Yannis, G., Golias, J., Spyropoulou, I., Rogan, A. (2009). An integrated scheme for Olympic illage traffic and parking arrangement. ASCE Journal ofInfrastructure Systems, 15(1), 40-49.
 20. Psarianos, B., Palaskas, S., & Stamatiadis, N. (2009). Greek guidelines for setting speed limits. Advances in transportation studies, 19, 27-34.   

2000-2004

 1. Liapis, E. D., Psarianos, B., & Kasapi, E. (2001). Speed behavior analysis at curved ramp sections of minor interchanges. Transportation research record, 1751(1), 35-43.
 2. Lamm, R., Psarianos, B., & Cafiso, S. (2002). Safety evaluation process for two-lane rural roads: A 10-year review.      Transportation Research Record, 1796(1), 51-59.
 3. Mavromatis, S., & Psarianos, B. (2003). Analytical model to determine the influence of horizontal alignment of two-axle heavy vehicles on upgrades. Journal of Transportation Engineering, 129(6), 583-589.
 4. Karlaftis, M., Kepaptsoglou, K., Stathopoulos, A., Starra, A. (2004). Planning Public Transport Networks for the 2004 Summer Olympics with Decision Support Systems. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 1887, 71-82.
 5. Karlaftis, M., Kepaptsoglou, K., Stathopoulos, A. (2004). A Genetic Algorithm-Based Approach for Optimal Location of Transit Repair Vehicles on a Complex Network. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 1879, 41-50.
 6. Karlaftis, M., Kepaptsoglou, K., Lambropoulos, S. (2005). A Web-Supported National Bridge Inventory Management Tool. Public Works Management and Policy, 9(3), 248-258.

1980-1999

 1. Ψαριανός, Β. (1985). Βασική Έκφραση Μιας Τρισδιάστατης Χάραξης Οδού., Τεχνικά Χρονικά, Τεύχος 3.
 2. Ψαριανός, Β. (1986). Οι Νέοι Γερμανικοί Κανονισμοί Χαράξεως Οδών RAS -L-1 ‘84., Τεχνικά Χρονικά, Τεύχος 1.
 3. Ψαριανός, Β. (1988). Σύγχρονες Τάσεις και Προβληματισμοί στο Σχεδιασμό Των Οδών. Περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ, Τεύχος 35 και 36.
 4. Ψαριανός, Β., Κανελλαϊδης Γ., Γιώτης Α. (1988), Επίδραση Των Συντελεστών Τριβής στο Γεωμετρικό Σχεδιασμό Των Οδών., Τεχνικά Χρονικά, Τεύχος 3.
 5. Ψαριανός, Β. (1988). Η Σημασία της Ταχύτητας V85 Στη Σύγχρονη Οδοποιία. co-authors Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι, Τεύχος 10-11.
 6. Ψαριανός,Β.,Lamm, R., Guenther, A. (1990).Αυτοματοποίηση Μελέτης, Κατασκευής, Τοπογραφικών, Πιστοποιήσεων και Απαλλοτριώσεων Οδικών και Σιδηροδρομικών Έργων με το Γερμανικό Σύστημα Προγραμμάτων VERBUND., Επιστημονική Έκδοση Δελτίου ΠΣΔΑΤΜ, Τεύχος 97.
 7. Ψαριανός Β., Κανελλαϊδης, Γ., Κονταράτος, Μ., Γιώτης, Α. (1991). Μεθοδολογία Αξιολόγησης Γεωμετρικών Στοιχείων Υπεραστικών Οδών. Τεχνικά Χρονικά, Τεύχος 3.
 8. Ψαριανός, Β., Μαράτου, Θ. (1992). Προβλήματα Συσχέτισης Χρήσεων Γης με την Λειτουργία Των Αρτηριών Στις Ελληνικές Πόλεις. Τεχνικά Χρονικά, Τόμος 12, Τεύχος 4.
 9. LammR., PsarianosB., Choueiri,   EM., MailaenderT. (1993). Interchange Planning and Design-An International Perspective.                                     Transportation Research Record, 69-69.
 10. Kontaratos, M., Psarianos, B., Yotis, A. (1994). Minimum horizontal curve radius as function of grade incurred by vehicle motion in driving mode. Transportation Research Record, 1445.
 11. Ψαριανός, Β., LammR., GuentherA. (1994). Τρία Νέα Κριτήρια Ασφαλείας της Σύγχρονης Οδοποιίας Ενσωματωμένα σε Ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών. Τεχνικά Χρονικά, Τεύχος 14.
 12. Lamm, R., PsaRianos, B., Soilemezoglou, G., & Kanellaidis, G. (1996). Driving dynamic aspects and related Safety issues for modern geometric design of non-built-up roads. Transportation research record, 1523(1), 34-45.
 13. Γκόλιας, Ι., Σερμπής, Δ., Σπυροπούλου, Ι. (1999). Διερεύνηση της κίνησης των δικύκλων σε αστικούς κόμβους με φωτεινή σηματοδότηση.  Τεχνικά Χρονικά Ι, 19, 1-2.
elΕλληνικά