Λοιπές Δημοσιεύσεις

 1. Αντωνόπουλος, Α., Ψαριανός, Β. (1987). Τρισδιάστατες Αποτυπώσεις Ακριβείας. Επιστημονικό Συνέδριο: Σύγχρονες Μέθοδοι Αποτύπωσης και Τεκμηρίωσης Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων, Θεσσαλονίκη.
 2. Ψαριανός, Β. (1988), Σύγχρονες Προδιαγραφές Οδοποιίας και Προσαρμογή Τους Στην Ελληνική Πραγματικότητα. Επιστημονικό Διήμερο Οδοποιίας, Θεσσαλονίκη.
 3. Ψαριανός Β. (1991). Κριτήρια Εφαρμογής Μεθόδου Διατομών Κατά τον Υπολογισμό Των Χωματισμών Στα Συγκοινωνιακά Έργα. Επιστημονική Έκδοση Δελτίου ΠΣΔΑΤΜ, Τεύχος 103.
 4. Ψαριανός, Β., Γιώτης, Α. (1991). Κανονισμοί Μελέτης Οδών Κατά RAS. Μέρος: Χαράξεις (RAS-L). Τεύχος 1: Στοιχεία Μελέτης RAS-L-1. Απόδοση από Το Γερμανικό Κείμενο, Αθήνα.
 5. Ψαριανός Β., Νάκος, Β. (1991). Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Για την Καταγραφή Του Οδικού Χώρου και Των Παρόδιων Χρήσεων Γης Στον Αστικό Χώρο. 1η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών ARC/INFO, Αθήνα.
 6. Psarianos,Β. (1992). Der Griechische Kultur- Und Vermessungsingenieur. Zeitschrift Fuer Vermessungswesen,Τεύχος 12, Stuttgart 1992.
 7. Κανελλαϊδης,Γ.,Γλαρός,Γ.,   Ψαριανός,Β. (1993).Συμβολή Στην Σύνταξη Σχεδίου Κανονισμού Για τον Γεωμετρικό Σχεδιασμό Των Υπεραστικών Οδών. Τεχνική Εκθεση. Εργαστήριο Οδοποιίας ΕΜΠ.
 8. Psarianos,Β., Lamm, R., Mailaender, T. (1994). Cross-Sectional and Alinement Design Elements with Special Emphasis on Traffic Safety and on Operating Speeds.Τεχνική Έκθεση για λογαριασμό CTI Engineering Co. και Υπουργείου Δημοσίων Έργων Ιαπωνίας.
 9. Psarianos,Β., Lamm, R., Mailaender, T. (1994). Important Specific Issues in Interchange/Intersection-, Cross-Section- and Alinement Design.Τεχνική Έκθεση για λογαριασμό CTI Engineering Co. και Υπουργείου Δημοσίων Έργων  Ιαπωνίας.
 10. Psarianos,Β.,  Lamm, R., Mailaender, T. (1994). Traffic Calming Methods in Residential Areas of Towns and on Local Through Roads of Villages.Τεχνική Έκθεση για λογαριασμό CTI Engineering Co. και Υπουργείου Δημοσίων Έργων  Ιαπωνίας.
 11. Psarianos,Β.,  Lamm, R., Mailaender, T. (1994). International Modern Highway Geometric Design with Special Respect to Safety Evaluation Processes, Relation Design and Dynamic Tangent Issues.Τεχνική Έκθεση για λογαριασμό CTI Engineering Co. και Υπουργείου Δημοσίων Έργων  Ιαπωνίας.
 12. Psarianos,Β., Lamm, R., Mailaender, T. (1995).Die Gerade als Dynamisches Trassierungselement. Strasse- Und Tiefbau.Τεύχος 8και 9, 1995.
 13. Psarianos, B. (1996). Theoretische Genauigkeitsuntersuchung der Aufnahmedichte zur Bestimmung der Parameter der Grundrisselemente bestehender Strassen.Ειδική τιμητική έκδοση τόμου για την επέτειο των 60 ετών του καθηγητή HPelzerUniversitaet Hannover, 1996.
 14. Vaa, Τ., Gelau, C., Penttinen, M., Spyropoulou, I. (2007). State of the art-ITS and effects on road traffic accidents. Traffic Technology International Annual. (invited paper). 
 15. Karlaftis, M., Kepaptsoglou, K. (2012). Performance Measurement in the Road Sector: A Cross-Country Review of Experience. Discussion Paper No 2012-10. OECD/ECMT.
 16. Psarianos, B. (2011). Operating Speed Modeling. B. Psarianos, National Cooperative Research Program, E-Circular E-C151, Transportation Research Board, Washington, D.C., U.S.A.
 17. Psarianos, B., Williams, K. (2016). International Practice in Highway Access Management, A Primer. Transportation Research Circular EC-214, Transportation Research Board, Washington, D.C., U.S.A.
 18. Clausen, P., Skaloud, J., Gilliéron, P.-Y., Merminod, B., Perakis, H., Gikas, V., Spyropoulou, I. (2017). Position accuracy with redundant MEMS IMU for road applications. European Journal of Navigation, 4-12. (invited paper)
elΕλληνικά