όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις για το Εργαστήριο Μηχανικών Μεταφορών (TTE)

Εισαγωγή

Αυτοί οι Τυπικοί Όροι και Προϋποθέσεις του ιστότοπου που αναγράφονται σε αυτήν την ιστοσελίδα θα διαχειρίζονται τη χρήση του ιστότοπού μας, Εργαστήριο Μηχανικών Μεταφορών (TTE) που είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση https://lte.survey.ntua.gr//.

Οι παρόντες Όροι θα εφαρμοστούν πλήρως και θα επηρεάσουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνήσατε να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους Τυπικούς Όρους και Προϋποθέσεις του ιστότοπου. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια του Όροι και Προϋποθέσεις Sample Generator.

Ανήλικοι ή άτομα κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός από το περιεχόμενο που κατέχετε, σύμφωνα με αυτούς τους Όρους, το Εργαστήριο Μηχανικής Μεταφορών (TTE) ή/και οι δικαιοπάροχοι του κατέχουν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το υλικό που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Σας παραχωρείται περιορισμένη άδεια μόνο για σκοπούς προβολής του υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Περιορισμοί

Είστε ρητά περιορισμένοι από όλα τα ακόλουθα:

  • δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού ιστότοπου σε οποιοδήποτε άλλο μέσο,
  • πώληση, παραχώρηση άδειας ή/και με άλλο τρόπο εμπορευματοποίηση οποιουδήποτε υλικού Ιστότοπου,
  • Δημόσια εκτέλεση και/ή προβολή οποιουδήποτε υλικού ιστότοπου,
  • χρήση αυτού του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο που είναι ή μπορεί να είναι επιβλαβής για αυτόν τον ιστότοπο.
  • χρήση αυτού του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο που επηρεάζει την πρόσβαση των χρηστών σε αυτόν τον ιστότοπο.
  • η χρήση αυτού του ιστότοπου αντίθετη με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχειρηματική οντότητα.
  • συμμετοχή σε οποιαδήποτε εξόρυξη δεδομένων, συλλογή δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο.
  • χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο για να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή μάρκετινγκ.

Σε ορισμένες περιοχές αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται η πρόσβαση από εσάς και το Εργαστήριο Μηχανικής Μεταφορών (TTE) μπορεί να περιορίσει περαιτέρω την πρόσβαση από εσάς σε οποιεσδήποτε περιοχές αυτού του ιστότοπου, ανά πάσα στιγμή, κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια. Οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη και κωδικός πρόσβασης που μπορεί να έχετε για αυτόν τον ιστότοπο είναι εμπιστευτικά και πρέπει επίσης να τηρείτε το απόρρητο.

Το περιεχόμενό σας

Στους παρόντες Τυπικούς Όρους και Προϋποθέσεις του ιστότοπου, “Το Περιεχόμενό σας” σημαίνει οποιοδήποτε κείμενο ήχου, βίντεο, εικόνες ή άλλο υλικό που επιλέγετε να προβάλετε σε αυτόν τον ιστότοπο. Προβάλλοντας το Περιεχόμενό σας, εκχωρείτε στο Transportation Engineering Laboratory (TTE) μια μη αποκλειστική, παγκοσμίως αμετάκλητη, με δυνατότητα δευτερεύουσας άδειας άδειας χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής του σε οποιοδήποτε και σε όλα τα μέσα.

Το Περιεχόμενό σας πρέπει να είναι δικό σας και δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Το Transportation Engineering Laboratory (TTE) διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε από το Περιεχόμενό σας από αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται “ως έχει” με όλα τα σφάλματα και το Εργαστήριο Μηχανικών Μεταφορών (TTE) δεν εκφράζει καμία δήλωση ή εγγύηση, οποιουδήποτε είδους που σχετίζεται με αυτόν τον Ιστότοπο ή το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Επίσης, τίποτα που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν θα ερμηνευθεί ότι σας συμβουλεύει.

Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση το Transportation Engineering Laboratory (TTE) , ούτε κάποιο από τα στελέχη, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους του, δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, είτε αυτή η ευθύνη είναι βάσει σύμβασης . Το Εργαστήριο Μηχανικών Μεταφορών (TTE), συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, των διευθυντών και των υπαλλήλων του δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση, επακόλουθη ή ειδική ευθύνη που προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Αποζημίωση

Με το παρόν αποζημιώνετε στο μέγιστο βαθμό το Transportation Engineering Laboratory (TTE) από και έναντι οποιωνδήποτε και/ή όλων των ευθυνών, κόστους, απαιτήσεων, αιτιών αγωγής, ζημιών και εξόδων που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο που σχετίζονται με την παραβίαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις από αυτούς τους Όρους.

Δυνατότητα διαχωρισμού

Εάν κάποια διάταξη αυτών των Όρων κριθεί άκυρη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αυτές οι διατάξεις θα διαγραφούν χωρίς να επηρεαστούν οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος.

Παραλλαγή Όρων

Το Εργαστήριο Μηχανικών Μεταφορών (TTE) επιτρέπεται να αναθεωρεί αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή όπως κρίνει σκόπιμο και, χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αναμένεται να ελέγχετε αυτούς τους Όρους σε τακτική βάση.

Εργασία

Το Εργαστήριο Μηχανικών Μεταφορών (TTE) επιτρέπεται να εκχωρεί, μεταβιβάζει και αναθέτει υπεργολαβικά τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις του βάσει των παρόντων Όρων χωρίς καμία ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε, να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε με υπεργολαβία κανένα από τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών των Όρων.

Ολόκληρη η συμφωνία

Οι παρόντες Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Transportation Engineering Laboratory (TTE) και εσάς σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και συμφωνίες.

Ισχύουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας μας και υποβάλλεστε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των πολιτειακών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων που βρίσκονται σε εμάς για την επίλυση τυχόν διαφορών.

>
elΕλληνικά