Εκπαιδευτικό υλικό

Στα πλαίσια της οργάνωσης και εποπτείας της επιστημονικής περιοχής των Συγκοινωνιακών Έργων στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής παρέχει στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος τα παρακάτω μαθήματα, για ορισμένα από τα οποία υπάρχει σχετικό υλικό στο mycourses.


Οδοποιία I (Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών): Υποχρεωτικό μάθημα στο 4ο εξάμηνο

* Σχεδιασμός Συγκοινωνιακών Έργων - Οικονομικά Στοιχεία: Υποχρεωτικό μάθημα στο 5ο εξάμηνο

* Συστήματα Μεταφορών: Υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης στο 6ο εξάμηνο

* Οδοποιία II (Κυκλοφοριακή Τεχνική): Υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης στο 7ο εξάμηνο

* Οδοποιία III (Σχεδιασμός και Λειτουργία Κόμβων) : Υποχρεωτικό μάθημα κορμού κατεύθυνσης στο 8ο εξάμηνο

*Οδοποιία IV (Κατασκευατικά Στοιχεία Έργων Οδοποιίας): Κατ'επιλογήν μάθημα κορμού κατεύθυνσης στο 8ο εξάμηνο 

* Σιδηροδρομική: Κατ'επιλογήν μάθημα κορμού κατεύθυνσης στο 8ο εξάμηνο

* Σχεδιασμός - Μελέτη - Λειτουργία Οδικών Έργων: Μάθημα - θέμα στο 9ο εξάμηνοLaboratory of Transportation Engineering - Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής