Οδοποιΐα Ι (Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών)

Υποχρεωτικό μάθημα στο 4ο εξάμηνο

 

Διδάσκων: Β. Ψαριανός, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

 

Περιεχόμενο:

·         Εισαγωγικά.

·         Καθορισμός και περιγραφή γεωμετρίας οδού.

·         Προωθητικές δυνάμεις και δυνάμεις πέδησης οχημάτων.

·         Κίνηση οχημάτων σε καμπύλες.

·         Πρόσφυση οδοστρώματος.

·         Στοιχεία μελέτης οριζοντιογραφίας.

·         Γωνιακό διάγραμμα.

·         Οριακές τιμές στοιχείων μελέτης οριζοντιογραφίας.

·         Ταχύτητα μελέτης.

·         Λειτουργική ταχύτητα.

·         Όρια ταχυτήτων.

·         Υπολογισμός δυνατής ταχύτητας βαρέων οχημάτων, χρόνου διαδρομής και κατανάλωσης καυσίμου.

·         Κριτήρια ασφαλείας.

·         Στοιχεία μελέτης μηκοτομής και οριακές τιμές τους.

·         Επικλίσεις οδού και συναρμογές επικλίσεων.

·         Ορατότητα για στάση και προσπέραση.

·         Διοικητική και λειτουργική κατηγοριοποίηση οδών.

·         Μέρη διατομής.

·         Στοιχεία μελέτης διατομής.

·         Τυπικές διατομές.

·         Υπολογισμός χωματισμών με προσεγγιστικές και ακριβείς μεθόδους.

·         Αντιστοιχιζόμενες διατομές.

·         Ακρίβεια υπολογισμού χωματισμών.

·         Υπολογισμός κίνησης γαιών γραφικά και με εφαρμογή θεωρίας γραμμικής βελτιστοποίησης.

·         Απαλλοτριώσεις.

·         Προϋπολογισμός έργου.

 

·         Ασκήσεις

 

Laboratory of Transportation Engineering - Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής